Càlcul del valor de referència dels béns immobles de naturalesa rústica als efectes d'aplicació de la Instrucció de la Direcció General de Tributs, de 7 de desembre de 2005,pel qual es modifica l'Instrucció de la Direcció General de Tributs i Patrimoni de 27 de desembre de 2000, per la qual es dicten normes per a la comprovació de valors dels béns immobles de naturalesa rústica en els Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions.

 
Introduïsca el tipus d'impost:  
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
Impost sobre Successions i Donacions.
 
Introduïsca la data de la meritació:     format dd/mm/aaaa
 

Introduïsca la província i el municipi on es trobe el bé immoble de naturalesa rústica:

Província: Municipi:
 

S'ha acudit a un valor de referència en euros/hectàrea per cultiu i municipi en la data de meritació.

Indique la superfície en hectàrees (Ha) per a cada tipus de cultiu, ajudant-se si és necessari del convertidor següent:

Convertidor:
Hectàrees   Àrees   Centiàrees o m2 Superfície (Ha)
 
Superfície
(Ha)
Tipus de cultiu segons cadastre Preu
(€/Ha)
Coeficient per tipus d'impost Valor de l'immoble
(€)
AGRIOS REGADÍO 38.500,00 1,0
ALMENDRO SECANO 11.500,00 1,0
LABOR O LABRADÍO SECANO 13.800,00 1,0
LABOR O LABRADÍO REGADÍO 32.000,00 1,0
ALGARROBO SECANO 11.500,00 1,0
OLIVOS SECANO 12.400,00 1,0