Càlcul del valor real dels béns immobles de naturalesa urbana a l'efecte dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions, conforme al mitjà de comprovació previst en l'article 57.1.b) de la llei 58/2003, General Tributària, consistent en l'aplicació d'un coeficient multiplicador al valor cadastral del bé, aplicable als béns arreplegats dins de l'àmbit objectiu de l'Ordre que s'aprove amb caràcter anual a tals efectes, per a meritacions a partir de l'1 de gener de 2013.

Àmbit objectiu dels coeficients.

 
Introduïsca la data de la meritació:     format dd/mm/aaaa
Nota: Aquest càlcul només aplica per a meritacions posteriors a 1/1/2013.
 
Introduïsca la província i el municipi on es trobe el bé immoble de naturalesa urbana:
Província: Municipi:
El mencionat valor pren com a referència el valor cadastral del bé en la data de la meritació.
 
Indica el tipus de bé a calcular
Nombre de planta
Es un àtic
Sense ascensor
Codi postal
Introduïsca la referència cadastral (dada NO obligatòria):
 
Introduïsca el valor cadastral del bé de naturalesa urbana i any a què corresponga el valor en qüestió:
Valor cadastral: €       Any: